// Avís legal


Ús de mcsegre.org

Aquest web o qualsevol patró d'aquest no pot ser reproduït, duplicat, copiat, venut, revenut o aprofitat amb cap altra finalitat comercial que no permeti de forma explícita el Moto Club Segre

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits per drets de propietat intel·lectual continguts en aquest web correspondrà exclusivament a l'usuari.


Compromís de confidencialitat

Moto Club Segre es compromet explícitament a mantenir qualsevol dada que ens faciliteu sota la màxima confidencialitat i a no cedir-la mai a tercers.

Les dades que ens faciliteu en qualsevol dels formularis del web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les nostres aplicacions no seran destinades, en cap cas, a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, d'acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la LOPD: Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.(B.O.E.14-12-99).

La present Llei Orgànica, modificada per Llei 62/2003, del 30 de desembre (B.O.E. 31/12/2003), pretén garantir i protegir, en el que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.