Insertar Pilot

Dades Personals
* Nom:
* 1er Cognom:
2on Cognom:       Sexe:   Home     Dona
* Data Naixament: Format: 12/12/2009
* NIF o Document:
Contrasenya:    Repiteix Contrasenya: 
Targeta Sanitaria:       
* Tipus Via:
Via:
  Número:    Pis:    Porta: 
Província:
Població:
* Telèfon:     * Mòbil:  
E-Mail:   
Observacions:


* Dades Obligatòries
* Has de posar algun dels dos telèfons, o el fixe o el mòbil
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades de carácter personal són recompilades amb la finalitat de gestionar adequadament les relacions estatutàries que mantingui amb el Moto Club Segre, gestionar l'expedició de les llicències federatives para a poder participar en competicions, la informació d'aconteixements i les comunicacions comercials relacionades amb la pràctica d'aquesta modalitat esportiva. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer anomenat socis que es troba degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades. Les seves dades seran traslladades necessàriament a l'entitat aseguradora amb la que el Moto Club hagi subscrit l'assegurança obligatòria esportiva i la de responsabilitat civil.

Mitjançant l'enviament dels formularis existents a aquesta pàgina web el remitent presta el seu consentiment al tractament autoritzat de les dades incloses al mateix.

L'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant el Moto Club Segre, enviant la seva sol.licitud per escrit a la següent adreça de correu.